کد محصول : 14809
ناموجود

گارانتی :


فصل اول

آشنایی با نرم افزار AutoCAD Land Desktop

نحوه ایجاد یک ترسیم جدید

آشنایی با پنجره Scale, Units

آشنایی با صفحه زون و صفحه موقعیت

نحوه استفاده از پنجره های Save setting, Border, Text Style

فصل دوم

نحوه بکارگیری پنجره User preferences

روش مدیریت پروژه ها

نحوه ایجاد قفل های پروژه

مدیریت مدل های کاری با استفاده از Prototype Management

...و

........

تعداد :
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش شیت بندی در PhotoShop...
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش SPSS 23
موجود
۱۸,۰۰۰ تومان
آموزش Altium Designer
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آموزش AutoCAD 2018
موجود
۲۶,۰۰۰ تومان
هندبوكهای صنعت پلاستيك...
موجود
۱۲,۰۰۰ تومان
آموزش Revit 2015
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش AutoCAD 2016
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
مهندسی برق و قدرت
موجود
۱۲,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


مباحث آموزشی


 

فصل اول

آشنایی با نرم افزار AutoCAD Land Desktop

نحوه ایجاد یک ترسیم جدید

آشنایی با پنجره Scale, Units

آشنایی با صفحه زون و صفحه موقعیت

نحوه استفاده از پنجره های Save setting, Border, Text Style

فصل دوم

نحوه بکارگیری پنجره User preferences

روش مدیریت پروژه ها

نحوه ایجاد قفل های پروژه

مدیریت مدل های کاری با استفاده از Prototype Management

نحوه ویرایش فایل های داده با استفاده از پنجره Data File

تنظیمات ترسیم با به کارگیری دستور Drawing Setting

استفاده از دستور Drawing Setup به منظور برپایی ترسیم

تغییر تنظیمات ترانسفورماسیون ژئوتیک زونی

فصل سوم

آشنایی با نقاط و تنظیمات مربوط به آن ها

نحوه وارد ساختن، بروزرسانی نقاط و مختصات آن ها

آشنایی با توضیحات کلیدی و برچسب زنی نقاط

تنظیمات متن نقاط و اولویت ها

نحوه مدیریت توضیحات کلیدی Description Key Manager

فصل چهارم

ساخت نقاط به روش های easting/easting و Manual

ایجاد نقطه با استفاده از Angle Turned

ایجاد یک نقطه راس با استفاده از سه نقطه

ایجاد نقطه با استفاده از Station/Offset Object

ایجاد نقاط در رئوس اشیاء ( خط، منحنی، کمان)

قوس یا اسپیرال

ایجاد نقاط با استفاده از دستور On line/ Spiral/ Curve

نحوه استفاده از دستورات Measure Object و Divide Object

فصل پنجم

نحوه ایجاد نقاط در تقاطع ها

ایجاد نقاط در تقاطع فواصل شعاعی با استفاده از دستور Distance

ایجاد نقاط به صورت عمود بر امتداد دیگر Perpendicular/ direction

ایجاد نقاط با استفاده از  دستور Direction/ Object

ایجاد نقاط در مسیرها با بکارگیری دستور Create Point Alignment

ایجاد نقاط در طول یا قسمتی از یک مسیر براساس طول یک قطعه

ایجاد نقاط روی یک مسیر براساس فواصل ایستگاهی

                                                      و نقاط اسامی مسیر

ایجاد نقاط با استفاده از دستور Redial or perpendicular

فصل ششم

تولید نقطه توسط شیب ها Slope، Create Point

تولید نقاط توسط انترپولاسیون

ایجاد نقاط در طول یک مسافت معین با انترپولاسیون

ایجاد نقطه در یک ارتفاع به وسیله انترپولاسیون بین

                                                  دو نقطه دو منحنی میزان

ایجاد تعداد معینی از نقاط در طول یک فاصله معین

ایجاد نقاطی که به طور قائم نبست به نقاط  کنترل قرار دارند

انترپولاسیون نقاط به وسیله افزایش ارتفاع

فصل هفتم

نحوه واردکردن و خارج کردن نقاط

آشنایی با دستور User Point File

نحوه کپی کردن فرمت های انتخابی

نحوه انجام تنظیمات ورودی Import Options

طریقه وارد کردن نقاط در پایگاه داده نقاط

خارج کردن داده نقاط با استفاده از دستور Export Point

چگونگی مشاهده لیست نقاط

روش قفل کردن نقاط پروژه

فصل هشتم

ویرایش ویژگی های نقاط در نمایش

نحوه تغییر ارتفاع نقاط

شماره گذاری دوباره و تغییر مکان نقاط

چگونگی چرخش و کپی کردن نقاط

نحوه حذف کردن نقاط

بررسی نقاط با استفاده از دستور Check Point

نحوه بروز کردن ترسیم با استفاده از اطلاعات نقاط پروژه

فصل نهم

آشنایی با میخ کوبی (Stakeout)

گزارش پیاده کردن نقاط میخ کوبی

پیاده کردن منحنی یا کمان با استفاده از یک جهت

پیاده کردن منحنی یا کمان با استفاده از Offset

آشنایی با دستورات کاربردی جهت نقاط

نحوه بزرگنمایی بر روی یک نقطه

جایگزینی نقاط با استفاده از دستور Blokes replace Softdesh point

فصل دهم

ترسیم خطوط با استفاده از نقاط

رسم یک خطوط با تعیین امتداد، رسم خط با زاویه پیچش

رسم خطوط از انتهای اشیاء و رسم یک خط با

                            بیشترین حالت فیت شدن در طول نقاط انتخابی

نحوه رسم خط با استفاده از دستورات Perpendicular و Tangent

طریقه ترسیم قوس های مرکب یا قوس های معکوس

فصل یازدهم

رسم اسپیرال بین دو خط تانژانت

رسم یک اسپیرال با خط مماس و قوس

ترسیم قوس بین دو منحنی

روش استفاده از جدول سرعت

ساخت قوس با استفاده از جدول سرعت

اضافه کردن چندین منحنی، خط،اسپیرال بین موضوعات و اشیاء

نحوه رسم خطوط خاص

فصل دوازدهم

آشنایی با مسیرها و نحوه تبدیل مسیربه مسیر جاری

نحوه تعریف مسیر توسط اشیاء

نحوه تعریف مسیر از یک پلی لاین

چگونگی تغییر تعداد ایستگاه های یک مسیر

روش ترکیب و مزدوج کردن پایگاه داده های مسیر

فصل سیزدهم

ساخت افست و کناره برای یک مسیر

تنظیمات نحوه برچسب گذاری ایستگاه های مسیر

نحوه ساخت برچسب برای ایستگاه های مسیر

آشنایی با افست ایستگاه ها

روش ایجاد ایستگاه خارجی مسیر

آشنایی با تنظیمات پارسل

نحوه مدیریت پارسل

رو ترکیب کردن پارسل ها

فصل چهاردهم

آشنایی با برچسب ها و انجام تنظیمات آن ها

نحوه ویرایش سبک برچسب ها

چگونگی ویرایش سبک ها به فرم tag

طریقه ایجاد برچسب های دینامیکی

تغییر مکان برچسب ها

نحوه مجزا کردن برچسب ها

روش ساخت جداول اطلاعات اشیا

برچسب گذاری ژئودزی و طول جغرافیایی نقاط

نحوه ساخت برچسب کمترین فاصله دو نقطه یا دو خط

فصل پانزدهم

آشنایی با پنجره Terrain Model Explorer

ساخت خطوط شکسته

نحوه ایجاد حدود و مرز جهت سطح ایجاد شده

آشنایی با دستور Edit History

روش جاری سازی، ذخیره و ویرایش یک سطح

نحوه تغییر وتر مشترک

چگونگی اضافه کردن نقاط به سطح

آشنایی با ویرایش ارتفاعی نقاط راس مثلث بندی ها

نحوه بالا و پایین بردن ارتفاع سطح

فصل شانزدهم

نحوه ساخت پلی لاین و خطوط سه بعدی حاشیه سطح

آشنایی با مش بندی شبکه مثلث بندی

تعیین کردن میانگین اجسام به صورت دوبعدی

نحوه تعیین میانگین نمای سه بعدی

آشنایی با تنظیمات سطوح شیب دار

نحوه بکارگیری دستور Slope arrows

آشنایی با شبکه خطوط سه بعدی و شبکه سه بعدی چندخطی

فصل هفدهم

آشنایی با دستورات کاربردی جهت سطوح

آشنایی با خط نمایشگر سمت

نحوه ثبت دید به صورت اسلاید

نحوه انجام تنظیمات نوع منحنی میزان ها

طریقه ساخت منحنی میزان ها

روش برچسب های منحنی میزان ها

برچسب زنی منحنی میزان در هر نقطه دلخواه روی منحنی میزان

فصل هجدهم

آشنایی با تغییرات ارتفاعی و فاصله های منحنی میزان ها

نحوه ویرایش ارتفاع منحنی میزان ها

چگونگی اختصاص ارتفاع

کپی کردن به وسیله شیب فرم Slope

روش ترسیم یک Offset سه بعدی

برای چندخطی با ارتفاع متغیر برای هر راس

روش ساخت پیش نمایش دید

مقاطع و چگونگی بروزرسانی آن ها

فصل نوزدهم

روش جاری سازی طبقه با استفاده از دستور Select Current Stratum

نحوه تعریف سایت و تنظیمات مربوط به آن

چگونگی مدیریت سایت ها و نواحی

طریقه محاسبه احجام شبکه به روش علائم روش ترکیبی جهت محاسبات احجام

آشنایی با حجم مقاطع

روش جاری سازی متن، چاپ انفرادی، چاپ کلی و چاپ صفحات

آشنایی با زیرمنوی Volume reports

روش گزارش گیری از پارسل ها

نحوه مدیریت لایه برای عوارض زمینی

فصل بیستم

آشنایی با دستورات Station/offset alignment، Station/offset object، geodetic inverse، Lat-Long و north-east

آشنایی با دستور Line/Curve/Spiral

اطلاعات منحنی جاده و راه آهن

نحوه بکارگیری دستور Spiral Radius و Angle

آشنایی با دستورات Area by Point، curve،  Area by Line، Add Distances،  Continuous Distance

طریقه مدیریت لایه ها و سمبل ها

روش کار کردن با دستورات بخش Curve text

آشنایی با دستورات بخش Leaders

فصل بیست و یکم

تنظیمات بلوک ها

نحوه دسترسی به فهرست و لیست علائم

نحوه محاسبه منحنی

آشنایی با دوربین

پروژه کاربردی

نحوه ساخت سطوح

چگونگی مثلث بندی و نمایش سه بعدی سطوح

آشنایی با شبکه بندی سطوح

نحوه ترسیم منحنی میزات و توپوگرافی سطح

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
پردازشگر (cpu): P4
گرافیگ (video card): 1GB
حافظه (RAM): 2GB
فضای آزاد (free space): 6GB
نوع حامل: DVD
سیستم عامل SP2 , windows XP , windows vista , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : پایا نرم افزار گستر مهرگان
شماره شناسنامه اثر : 8-00097-042704

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved